دستاوردها

ساخت فــوم برشی
مارس 12, 2014
 

دسـتاوردهای " شرکت سفید فوم مقصود " در سـال 1396

1 طراحی و تولید 55 مورد فوم برشی جدید

2 ارائه طرح استفاده فوم برشی به روشی ترکیبی به منظور استفاده بهینه از کارتن های بسته بندی و امنیت بیشتر آیتم های کوچک

3 تداوم اجرای کنترل جریان مواد در دو بخش بسته بندی و ساختمانی و حفظ موازنه مثبت

4 بهبود کیفیت در بخش محصولات برشی و حفظ استحکام با شرایط کاهش وزن بلوکه مادر